Kadernota 2018: Aangenaam of oppassen?

Andries van Gemerden 135dinsdag 27 juni 2017 22:06

Op dinsdag 27 juni 2017 was de behandeling van de Kadernota. De nieuwe fractievoorzitter Andries van Gemerden sprak daarbij namens de fractie. Hieronder is de bijdrage te lezen.

Door Gemerden, A. (Andries) van [386713]

Voorzitter,
In juli 2014 gebruikten we de wind als een metafoor voor de omstandigheden waarin mensen terecht kunnen komen. We hadden het over: Wie wind zaait, zal storm oogsten. Wij hebben als mens geen invloed op het weer. Het klimaat in Nederland is wisselvallig, soms is het koud, dan is het weer heet. Waar we wel invloed op hebben is het financiële klimaat van de gemeente Zwijndrecht.  We willen aangeven dat de kadernota fris aanvoelt, de meicirculaire warm aanvoelt. De risico’s die genoemd worden in de Kadernota temperen dit gevoel en er is dus nog wel een waarschuwing te maken.

We geven nu de richting aan voor het komende jaar in deze Kadernota. De Kadernota laat zien dat de begroting meerjarig niet sluitend is, maar dit effect wordt weggenomen door de meicirculaire. Voor alle jaren zouden de resultaten nu positief zijn, maar we weten ook dat over 5 jaar de inkomsten uit precario weg zullen vallen. Dit betreft een nadeel van € 850.000,-. Dit is nog niet zichtbaar in de Kadernota, maar dit geld moet structureel over blijven. Laten we goed opletten en niet in zwaar weer terechtkomen.
Een groot risico vormt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Voor Zwijndrecht is dit een nadeel en het kan gaan om een bedrag van € 475.000,-. Zwijndrecht heeft echter wel relatief veel gevaren op de weg, het spoor en het water. De fractie van de ChristenUnie-SGP vraagt aan de burgemeester: Kan dit nog veranderen en kan dit worden gecompenseerd?

Naast deze ontwikkeling zien we negatieve financiële ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp/veilig thuis en inkomen/bijstand. De middelen die we krijgen nemen af en het is duidelijk dat alle inzet niet tijdig zorgt voor een vermindering van de dure zorgvraag.
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft groen licht gegeven voor extra uitgaven. Voor Zwijndrecht zou het voor 2017 gaan om een bedrag van in totaal € 300.000,-. Dit is nog niet vertaald naar onze kadernota. Voor 2018 en verder zullen we rekening moeten houden met tekorten van mogelijk gelijke grootte.
Ook hebben we het risico voor de cao voor gemeenteambtenaren nog niet verwerkt. Ook dit zou om € 300.000,- kunnen gaan. Samen dus al ruim € 1.000.000,-.

Tevens zijn er tijdens de Kadernota enkele afweegbare voorstellen. We zien echter veel personele zaken in deze voorstellen die wellicht in elkaar grijpen. Daarover bestaat teveel onduidelijkheid om nu reeds budgetten toe te kennen. Heeft uitbreiding wellicht ook te maken met het hoge ziekteverzuim? Hoe verhouden deze zaken zich met elkaar? We hebben er ook niet de behoefte aan om deze budgetten niet toe te kennen, want we zien ook de problemen. We willen een meer integrale aanpak met betrekking tot de wens voor meer personele inzet in relatie met het ziekteverzuim. Wij vragen u om ons ruim voor november 2017 hierover te willen informeren en vragen hierover ook de mening van onze collega’s.
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte: De ChristenUnie-SGP wil allereerst een compliment geven over de aanplant van de extra bomen. Groen is emotie. In de afgelopen jaren hebben we ook gemerkt hoeveel impact de verwaarloosde stoepen en wegen op het woongenot hebben gehad. Niemand wil graag wonen in een straat met een laag onderhoudsniveau en daarom steunt de partij de inzet voor de extra financiële middelen. 

Speelruimteplan: Het speelruimteplan, waarbij ook speelplekken worden gerealiseerd die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen, zoals het gehandicapte kind, was een wens in ons verkiezingsprogramma. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het is een heel goed voorstel om het transformeren van de 28 bestaande speelplekken mee te nemen in de vervangingsronden, maar onze zorg is dat er in sommige gevallen weinig draagvlak is vanuit de bewoners. Verder wordt er geadviseerd om geen extra speelplekken te realiseren. Op zich zijn we daar niet op tegen, echter als dit inhoudt dat er daardoor geen nieuwe speelplekken in buurten kunnen komen, waar daar wel vraag naar is, of komt, hebben we daar toch moeite mee. We zullen daarom een amendement indienen om zes in plaats van twaalf speelplekken uit te breiden tot centrale speel- en ontmoetingsplekken, waardoor er financiële ruimte overblijft voor het creëren van drie nieuwe speelplekken. 

Een belangrijk voorstel is de invoering van een regeling voor oudere werknemers (generatiepact). Men kan vanaf de leeftijd van 60 jaar minder gaan werken tegen inlevering van een beperkt deel van het salaris. Daarmee blijft veel kennis en ervaring behouden en zou er tevens een jonger en daarmee meer evenwichtig personeelsbestand kunnen ontstaan. Misschien logisch gezien het personeelsbestand, maar dit gaat volledig tegen ons gevoel in. Enkele bezwaren: De landelijke overheid stimuleert zolang mogelijk doorwerken en de lokale Zwijndrechtse overheid stimuleert om minder te werken. We willen ook duidelijk aangeven: Als regio gelijk optrekken. We doen het allemaal of we doen het niet. Ambtenaren schuiven namelijk redelijk makkelijk in de regio. Het zou niet goed zijn dat er mensen rouleren of blijven in de gemeente in verband met een aantrekkelijke regeling. Op dit moment zeggen we: Niet doen, tenzij dat het een unaniem besluit is in de regio!

Aanpak kindermishandeling: Als gemeente steken we er met kop en schouders bovenuit. We willen uiteraard de aantallen zo laag mogelijk hebben. Maar laten de cijfers dan de echte cijfers zien, of zijn de cijfers van andere gemeenten onjuist? Wij zijn van mening dat de huidige cijfers aantonen dat we het redelijk goed in beeld hebben. Veel partijen zijn actief betrokken bij het meldingssysteem en we zijn van mening dat dit z'n vruchten afwerpt. Ons streven is om kindermishandeling te voorkomen en indien hier extra budget voor nodig is zullen we dit ondersteunen! Het gaat hier echter ook om extra inzet qua personeel. Het lijkt ons op zich goed dat er iemand is die een goed netwerk heeft en alle partijen goed kan verbinden met elkaar. Maar we verwijzen ook naar de eerder gemaakte opmerking over personeelsinzet.

Uitbreiding 1 fte jongerenwerk: Dit lijkt ons enerzijds niet onwenselijk, al worden we niet gelukkig van alle activiteiten, maar nemen in overweging dat de jongerenwerker extra ondersteuning kan bieden. Ze hebben dan meer tijd om met jongeren te spreken en “achter de voordeur te kijken”. We kunnen dit steunen. Dat geldt dan ook voor de continuering van extra inzet straatcoaches.

Aanpak Armoede en Buurtaanpak: Vanaf 2017 ontvangen we jaarlijks de “Klijnsma gelden” ad € 256.000. In tegenstelling tot onze lokale wensen zal dit hoogstwaarschijnlijk naar de regionale aanpak van het minimabeleid gaan en daarom zal een aanvullend bedrag nodig zijn voor de lokale aanpak “aan de slag met armoede”. Het gaat om een bedrag van € 170.000 euro. Vanwege de vele armoede die er is in Zwijndrecht zijn wij voorstander om dit bedrag toe te kennen. We zien dat armoede in helaas steeds meer gezinnen voorkomt en ook veel negatieve impact heeft op de kinderen die in zo’n gezin opgroeien. Dit thema raakt ook de motie ‘Een warm hart voor maatschappelijke instellingen’. Terecht wordt hiervoor geld vrijgemaakt! Wij zijn heel blij met deze uitkomst van onze motie, welke wij ingediend hebben met de ZPP. Wij kiezen vanzelfsprekend voor scenario 3. Er is behoefte aan meer materiële ondersteuning. Ook de steun aan de maatschappelijke instellingen is daarin hard nodig.

Intensivering portefeuille openbare orde en extra P&O capaciteit: Al eerder hebben wij aangegeven een meer integrale aanpak te willen met betrekking tot de wens voor meer personele inzet. We willen dit niet bewust tegenhouden, maar we willen een uitgebreide integrale aanpak, zoals eerder genoemd.

Ook willen we onze mening geven over de onderwijshuisvesting: We staan voor de keuze: gaan we verder zoals in het verleden (jaarlijks aanvragen van budget door de scholen) of kiezen we voor volledige doordecentralisatie, waarbij de verantwoordelijkheid wordt overdragen van de gemeente naar de scholen. De scholen krijgen een vergoeding vanuit het rijk voor de huisvestingslasten. Vaak is zijn de kosten voor huisvesting hoger dan de vergoeding vanuit het rijk. Wij vermoeden dat in Zwijndrecht zeker sprake zal zijn van hogere uitgaven in verband met de oudere gebouwen. Daardoor gaat geld voor onderwijs verloren. Het is niet duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt voor renovatie. Ligt deze bij het schoolbestuur of bij de gemeente? Wij willen graag een voorzet doen in deze denkwijze en dienen daarvoor een motie in.

Bijstand: Het college spreekt over een voorlopig blijvend tekort op het inkomensdeel van de bijstand. Het college zegt dat het echter te ver gaat om de bedragen meerjarig voor 100% op te nemen in onze meerjarenbegroting. Dan worden we gedwongen nu stevige (bezuinigings-)maatregelen te treffen, die later wellicht niet nodig blijken te zijn. Dit lijkt ons een goede manier van werken, maar dit levert ook een extra risico op. We stellen dat we wel in erg zwaar weer zijn terechtgekomen.
Wij zullen nog een motie indienen waarbij we ons willen oriënteren op de P&C-cyclus en deze wellicht willen wijzigen. We willen ons daarbij richten op de zogenaamde Duisenberg-methode.

Samen met de collega’s van het CDA en VVD willen we nog een motie indienen die betrekking heeft op onze Energie Strategie.

Tot slot:
Voorzitter,
Ik en mijn fractiegenoten weten dat we afhankelijk zijn van God en Zijn zegen nodig hebben in alles wat we doen. Die zegen van God wensen we iedereen in deze zaal en daarbuiten van harte toe.

Labels

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2018: Aangenaam of oppassen?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.